Album

Arno Babajanyan

Arno Babajanyan

 1. 13 Arno Babadjanyan – Elegy
 2. 14 Arno Babadjanyan – Impromptu
 3. 15 Arno Babadjanyan – Danza di Vagharshapat
 4. 16 Arno Babadjanyan – Six Pictures – I – Impromptu
 5. 17 Arno Babadjanyan – Six Pictures – II – Folk Song
 6. 18 Arno Babadjanyan – Six Pictures – III – Toccatina
 7. 19 Arno Babadjanyan – Six Pictures – IV – Intermezzo
 8. 20 Arno Babadjanyan – Six Pictures – V – Choral
 9. 21 Arno Babadjanyan – Six Pictures – VI- Dance of the People of Sasun
13 Arno Babadjanyan – Elegy // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 1. 13 Arno Babadjanyan – Elegy // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 2. 14 Arno Babadjanyan – Impromptu // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 3. 15 Arno Babadjanyan – Danza di Vagharshapat // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 4. 16 Arno Babadjanyan – Six Pictures – I – Impromptu // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 5. 17 Arno Babadjanyan – Six Pictures – II – Folk Song // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 6. 18 Arno Babadjanyan – Six Pictures – III – Toccatina // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 7. 19 Arno Babadjanyan – Six Pictures – IV – Intermezzo // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 8. 20 Arno Babadjanyan – Six Pictures – V – Choral // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN
 9. 21 Arno Babadjanyan – Six Pictures – VI- Dance of the People of Sasun // Diana Gabrielyan - STRAVINSKY, SHOSTAKOVICH, BABAJANYAN, MANSURYAN